Dung môi công nghiệp

Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Sodium Thio Sunphate