Hóa chất ngành thủy sản

Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Sodium Thio Sunphate