Hóa chất xử lý nước

Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Sodium Thio Sunphate